Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2017
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XXIX sesji Rady Miejskiej w Barcinie

28. 04. 2017 r. godz. 10.00, s. nr 6

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Barcin oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barcin za 2016 rok:

7.1. przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia;

7.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Barcin za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia;

7.3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Barcin za 2016 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Barcina;

7.4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

8. Dyskusja nad pkt. 7.
9. Podjęcie uchwał:

9.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;

9.2. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;

9.3. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r.;

9.4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 2016 rok;

9.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn oraz Sadłogoszcz, gm. Barcin;

9.6. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Barcin.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13. Zakończenie obrad.

 

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-04-18

Data udostępnienia: 2017-04-19 07:40:42

Liczba wyświetleń: 849

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza