Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Menu

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Barcin

Do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto jednym z głównych zadań, które są stawiane władzom samorządowym jest wyznaczanie podstawowych kierunków działań przestrzennych.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Burmistrz:

  • dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
  • ocenia postępy w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
  • dokonuje analizy wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów lub zmian miejscowych planów.

Po sporządzeniu analizy, o której mowa w cytowanym artykule oraz po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej wyniki analiz.

Następnie Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku, gdy uzna je za nieaktualne w całości lub w części, podejmuje działania prowadzące do zmiany studium lub planów miejscowych. Burmistrz zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma obowiązek wykonywania oceny zachodzących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, co najmniej raz w czasie kadencji rady.

Przy podejmowaniu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego bierze się pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Barcin została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 lutego 2017 r.
>>Treść Uchwały<<

 

 

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Barcin w latach 2010 - 2015 1,32MB 2017-03-22 08:25:01 38

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-02-24

Data udostępnienia: 2017-03-22 08:22:45

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-22 08:37:52

Liczba wyświetleń: 504

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-03-22 08:37:52
2 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-03-22 08:37:23
3 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-03-22 08:34:38
4 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Barcin [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-03-22 08:30:32

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 723005

Nawigacja pomocnicza