Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2017
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Barcinie

31 marca 2017 r. godz. 10:00, s. nr 6

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Stan dróg w gminie.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin na lata 2016 - 2023;

8.2. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2018 roku";

8.3. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

8.4. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

8.5. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Barcinie, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie i Liceum Ogólnokształcące w Barcinie;

8.6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu wspólnego ubiegania się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

8.7. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Budowa parku zieleni w Barcinie";

8.8. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. 4 Stycznia";

8.9. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r.;

8.10. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku;

8.11. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2017 roku;

8.12. w sprawie Statutu Gminy Barcin.

8.13. w sprawie przyjęcia przez Gminę Barcin do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie obrad.

 

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-03-21

Data udostępnienia: 2017-03-22 07:58:04

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-29 14:47:51

Liczba wyświetleń: 801

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-03-29 14:47:51
2 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-03-22 07:59:11

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza