Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2017
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

 

Porządek obrad
XXVII sesji Rady Miejskiej w Barcinie

24 lutego 2017 r. godz. 1000, s. nr 6

 

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Informacja komendantów Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego.
6. Sprawozdanie sołtysów z działalności w 2016 roku.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
9. Podjęcie uchwał:

9.1. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w    roku 2018 zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Domu Dziennego Pobytu w Barcinie”;

9.2. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2018 zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury”;

9.3. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r.;

9.4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku;

9.5. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Barcin;

9.6. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Barcin za okres od 2010 – 2015 roku;

9.7. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

9.8. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie;

9.9. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej (głębinowej) na potrzeby własnego gospodarstwa domowego na terenie Gminy Barcin.

10. Sprawozdania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie z działalności w 2016 r.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
14. Zakończenie obrad.


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data wytworzenia: 2017-02-17

Data udostępnienia: 2017-02-17 10:07:23

Liczba wyświetleń: 957

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza