Przejdź do treści
Menu

Podatek rolny

Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza

Podatnicy
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

• właściciel gruntów,
• posiadacz samoistny gruntów,
• użytkownik wieczysty gruntów,
• posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych,

• dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


Czynności i dokumenty
Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy:

• informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
• deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


Płatność:

Na podstawie art. 6a ust. 10a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek rolny płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeśli kwota podatku rolnego od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej jest wyższa niż 100 zł podatek rolny, płatny jest w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Powiązane artykuły:

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/208/2016 - Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) 800,51kB 2016-12-22 08:50:03 120
2 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/208/2016 - Deklaracja na podatek rolny (DR-1) 1,01MB 2016-12-22 08:50:10 65
3 Załacznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/208/2016 - Dane współwłaściciela (ZN-W) 212,11kB 2016-12-22 08:50:04 42

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Natalia Broda

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2016-12-22

Data udostępnienia: 2016-12-22 08:52:27

Ostatnia aktualizacja: 2016-12-22 12:18:46

Liczba wyświetleń: 1429

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek rolny [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-12-22 12:18:46
2 Podatek rolny [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-12-22 12:06:17
3 Podatek rolny [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-12-22 12:05:14

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza