Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2016
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XX sesji Rady Miejskiej w Barcinie

9 czerwca 2016 r. godz. 10.00, s. nr 6

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Funkcjonowanie SPZOZ w gminie - informacja dyrektora ZOZ.
6. Informacja nt. działalności PPU Wodbar sp. z o.o. i BOSiR sp. z. o.o. w 2015 r.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
9. Podjęcie uchwał:

9.1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Barcin na lata 2016 - 2018;

9.2. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barcin;

9.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;1

9.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;2

9.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego;

9.6. w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Barcina w roku budżetowym 2016;

9.7. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r.;

9.8. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 roku;

9.9. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin na lata 2016 - 2023;

9.10. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;

9.11. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Barcin.

9.12. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13. Zakończenie obrad.

 

_________________________

1 dot. lokalu mieszkalnego w miejscowości Złotowo
2 dot. działki nr 153/136 w Barcinie


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2016-05-27

Data udostępnienia: 2016-05-27 12:40:30

Ostatnia aktualizacja: 2016-06-02 07:02:20

Liczba wyświetleń: 1028

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-06-02 07:02:20

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 749324

Nawigacja pomocnicza