Przejdź do treści
Menu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
BURMISTRZ BARCINA Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARCINIE
UL. ARTYLERZYSTÓW 9, 88-190 BARCIN

na podstawie:

• art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),
• art. 7 ust. 1 pkt. 1oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), ),
• art 114 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), • uchwały nr XLIII/366/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin"
• zarządzenia nr 6/2016 Burmistrza Barcina z dnia 12.01.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin" w 2016 roku

Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin", urodzonych w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 r. Realizacja Programu obejmuje dzieci urodzone w 2016 r. oraz dzieci urodzone przed 2016 r., dla których termin szczepienia pierwszego lub kolejnego przypada po 1 stycznia 2016 r. W konkursie mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie gminy Barcin.
Program dostępny jest na stronie www.bip.barcin.pl - zakładka uchwały Rady Miejskiej

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2016 roku wynosi: 95.000,00 zł

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji w/w programu mogą zapoznać się z przedmiotem konkursu ofert i szczegółowym opisem programu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Barcinie ul. Artylerzystów 9, pok. 39 w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7: 00 - 15: 00, we wtorek do 16: 30, w piątek do 13: 30 tel. 52 383-41-59 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barcinie www.barcin.pl.

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy programu, pieczątką oferenta i na obowiązującym formularzu oferty pod rygorem nieważności w sekretariacie, Urzędu Miejskiego, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 3 lutego 2016 roku, o godzinie 1500. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Miejskim w Barcinie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 lutego 2016 r. o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego, 88-190 Barcin ul. Artylerzystów 9 p. nr 46.

Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, na ternie gminy Barcin, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy.

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Burmistrz Barcina zastrzega sobie prawo do:
1. Zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Odwołania konkursu.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Krystyna Błaszak

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2016-01-14

Data udostępnienia: 2016-01-19 13:09:11

Ostatnia aktualizacja: 2016-02-08 09:00:49

Liczba wyświetleń: 1989

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-02-08 09:00:49

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza