Przejdź do treści
Menu

Podatek leśny

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są:
lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

 

Podatnicy

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:
• właściciel lasów,
• posiadacz samoistny lasów,
• użytkownik wieczysty lasów,
• posiadacz lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do lasu lub objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy:
• informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
• deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) ogłoszona została średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2015 niezbędna do wymiaru podatku na rok 2016. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028) ogłasza średnią cenę drewna w wysokości 191,77 zł za 1m3.

 

Stawki podatku leśnego na 2015 rok

• od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, czyli na rok 2016 zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1 m3. W związku z tym stawka podatku leśnego kształtuje się następująco:
191,77 zł/1m3 x 0,220 m3 = 42,1894 zł/1ha powierzchni lasu
• dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej.

 

Płatność

Na podstawie art. 6 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.) w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w  terminie płatności pierwszej raty. Jeśli kwota podatku leśnego od osób fizycznych jest wyższa niż 100 zł płatny jest w terminach do 15 marca,
15 maja, 15 września i 15 listopada. Natomiast od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, płatny jest do
15. każdego miesiąca.

 

Zwalnia się od podatku leśnego:

• lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
• lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
• użytki ekologiczne,
• uczelnie,
• publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
• instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
• prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej,
• instytuty badawcze,
• przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

 

Powiązane artykuły:

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Załącznik Nr 9 - Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) 174,92kB 2015-12-14 08:46:40 9
2 Załącznik Nr 10 - Deklaracja na podatek leśny (DL-1) 184,28kB 2015-12-14 08:46:40 9
3 Załącznik Nr 11 - Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1A) 157,88kB 2015-12-14 08:46:40 12
4 Załącznik Nr 12 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1B) 162,43kB 2015-12-14 08:46:41 11
5 Załącznik Nr 13 - Dane współwłaściciela (ZN-W) 193,55kB 2015-12-14 08:46:42 2

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Natalia Pijarowska

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data wytworzenia: 2015-12-11

Data udostępnienia: 2015-12-14 08:49:24

Ostatnia aktualizacja: 2015-12-14 09:15:52

Liczba wyświetleń: 937

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek leśny [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2015-12-14 09:15:52
2 Podatek leśny [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2015-12-14 08:52:08
3 Podatek leśny [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2015-12-14 08:51:31

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza