Przejdź do treści
Menu

Podatek rolny

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza

 

Podatnicy

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:
• właściciel gruntów,
• posiadacz samoistny gruntów,
• użytkownik wieczysty gruntów,
• posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych,

• dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy:
• informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,

• deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Płatność

Na podstawie art. 6a ust. 10a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek rolny płatny jest jednorazowo w  terminie płatności pierwszej raty. Jeśli kwota podatku rolnego od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej jest wyższa niż 100 zł podatek rolny, płatny jest w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

 

Powiązane artykuły:

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Załącznik Nr 5 - Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) 197,1kB 2015-12-14 07:36:58 160
2 Załącznik Nr 6 - Deklaracja na podatek rolny (DR-1) 243,2kB 2015-12-14 07:36:57 48
3 Załącznik Nr 7 - Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1A) 156,74kB 2015-12-14 07:36:59 155
4 Załącznik Nr 8 - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1B) 204,19kB 2015-12-14 07:37:01 81
5 Załącznik Nr 13 - Dane współwłaściciela (ZN-W) 193,55kB 2015-12-14 07:36:59 66

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Natalia Pijarowska

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data wytworzenia: 2015-12-11

Data udostępnienia: 2015-12-11 13:28:17

Ostatnia aktualizacja: 2015-12-14 09:15:12

Liczba wyświetleń: 1548

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek rolny [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2015-12-14 09:15:12
2 Podatek rolny [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2015-12-14 07:40:23

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza