Przejdź do treści
Menu

Podatek od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:
• grunty,
• budynki lub ich części,
• budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Podatnicy

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:
• właściciel,
• użytkownik wieczysty,
• samoistny posiadacz,
• w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy:
• informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
• deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.
Wysokość stawek podatku określa, w drodze uchwały, rada gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

Płatność:

Na podstawie art. 6 ust. 11a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w  terminie płatności pierwszej raty. Jeśli kwota podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest wyższa niż 100 zł płatny jest w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Natomiast od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, płatny jest do 15. każdego miesiąca.


Powiązane artykuły:

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) 200,36kB 2015-12-11 12:13:39 271
2 Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) 220,67kB 2015-12-11 12:13:38 163
3 Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchomościach (ZN-1A) 158,84kB 2015-12-11 12:13:40 203
4 Załącznik Nr 4 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1B) 194,8kB 2015-12-11 12:13:41 85
5 Załącznik Nr 13 - Dane współwłaściciela (ZN-W) 193,55kB 2015-12-11 12:13:42 102

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Natalia Pijarowska

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data wytworzenia: 2015-12-11

Data udostępnienia: 2015-12-11 12:14:20

Ostatnia aktualizacja: 2015-12-11 12:45:43

Liczba wyświetleń: 2664

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2015-12-11 12:45:43
2 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2015-12-11 12:44:51
3 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2015-12-11 12:19:12

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza