Przejdź do treści
Menu

Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 849);
2. Uchwała Nr XLVII/401/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 października 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2014 roku, poz. 3029).


Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
• autobusy.


Podatnicy

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

• osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
• posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

• środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
• środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

• środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
• upłynął czas, na który pojazd powierzono.


Zwolnienia

Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

• pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
• pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.


Stawki podatku

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849) Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć maksymalnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów. Stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok ulegają podwyższeniu w stosunku do roku poprzedniego o 2%. Górne granice stawek kwotowych podatków na 2014 ogłoszone zostały w drodze obwieszczenia MF z dnia 7 sierpnia 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz.718).


Czynności i dokumenty

Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Terminy i sposoby płatności podatku

Podatek - co do zasady - wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.

Wpłaty podatku należy dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Barcinie lub na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczy w Barcinie nr 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002.


Załączniki:

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1A)

 

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Wioletta Jankowska

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2014-12-31

Data udostępnienia: 2015-01-02 08:43:29

Ostatnia aktualizacja: 2015-01-02 08:50:57

Liczba wyświetleń: 1361

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek od środków transportowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-01-02 08:50:57
2 Podatek od środków transportowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-01-02 08:49:23
3 Podatek od środków transportowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-01-02 08:47:28

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza