Przejdź do treści
Menu

Podatek od posiadania psów

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 849);
2. Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2011 roku, Nr 247, poz. 2333).


Podatnicy

Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.


Termin i sposób płatności:

Stawka roczna opłaty od posiadania psa za rok 2015 wynosi 40,00 zł od jednego psa. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał w drugiej połowie roku wówczas opłata ta wynosi 20,00 zł od jednego psa.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Wpłaty opłaty należy dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Barcinie lub na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczy w Barcinie nr 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002. Pobór opłaty może się również odbywać w drodze inkasa.

Niezapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Zwolnienia:

Z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Na podstawie uchwały zwalnia się od opłaty od posiadania psów:

1. właścicieli budynków jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, posiadających jednego psa przeznaczonego do pilnowania budynku;
2. właścicieli psów nabytych ze schroniska dla zwierząt, na okres jednego roku, na podstawie zaświadczenia wydanego ze schroniska.


Formularze do pobrania:

Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi zapłaty opłaty od posiadania psów

Oświadczenie dotyczące powstania/wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Wioletta Jankowska

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2014-12-31

Data udostępnienia: 2015-01-02 08:14:53

Ostatnia aktualizacja: 2015-01-02 08:16:32

Liczba wyświetleń: 1294

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek od posiadania psów [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-01-02 08:16:32

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741148

Nawigacja pomocnicza