Przejdź do treści
Menu

Podatek leśny

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) ogłoszona została średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2013 niezbędna do wymiaru podatku na rok 2013. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 21 października 2013 r. (MP z 2013 r., poz. 788) ogłasza średnią cenę drewna w wysokości 171,05 zł za 1m3.

Stawki podatku leśnego na 2014 rok:
• od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, czyli na rok 2014 stawka kształtuje się następująco:
171,05 zł/1m3 x 0,220 = 37,6310 zł/1ha powierzchni lasu
• dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej.

Zwalnia się od podatku leśnego:
• lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
• lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
• użytki ekologiczne,
• uczelnie,
• publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową szkoły;
• instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
• prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej,
• instytuty badawcze,
• przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

 

Załączniki do Uchwały podatkowej:

Załącznik Nr 9 - Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)
Załącznik Nr 10 - Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
Załącznik Nr 11 - Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1A)
Załącznik Nr 12 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1B)
Załącznik Nr 13 - Dane współwłaściciela (ZN-W)

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2013-12-31

Data udostępnienia: 2014-01-07 10:42:24

Liczba wyświetleń: 2866

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza