Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Sprawy do załatwienia » Rejestry, petycje » Rejestr instytucji kultury
Menu

Rejestr instytucji kultury

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Barcin prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

A. Sposób prowadzenia REJESTRU INSTUTCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Barcin:
1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 poz. 570 ze zm.)
5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

B. Sposób udostępniania danych zawartych w REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Barcin:
1. Rejestr Instytucji Kultury prowadzi inspektor ds. oświaty i kultury Urzędu Miejskiego w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 383-41-32, 52 383-41-00,.
2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
- informację o rejestrze, rejestr oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacja Publicznej Urzędu Miejskiego w Barcinie,
- dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,
- udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, otwartego dostępu do zawartości rejestru, jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barcinie,
- każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie - pokój nr 32, ul. Artylerzystów 9,
- organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie:
- odpis pełny (zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej),
- odpis skrócony (zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).
3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 ze zm.).
4. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej po uprzednim uzgodnieniu formy odpisu i ilości stron należy dokonać na konto:

BS BARCIN 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

5. Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
6. Szczegółowych informacji udziela: inspektor ds. oświaty i kultury Urzędu Miejskiego w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 383-41-32, 52 383-41-00

 

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Rejestr instytucji kultury 382,12kB 2017-10-24 11:49:34 5
2 Księga rejestrowa instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie 101,86kB 2017-10-24 11:50:47 2
3 Księga rejestrowa instytucji kultury - Miejski Dom Kultury w Barcinie 237,3kB 2017-10-24 11:52:20 2
4 Wzór odpisu pełnego z rejestru instytucji kultury 49kB 2017-10-24 11:53:12 2
5 Wzór odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury 33,5kB 2017-10-24 11:53:12 2
6 Wniosek o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury 25kB 2017-10-24 11:53:48 4
7 Wzór wniosku o odpis z rejestru instytucji 26kB 2017-10-24 11:54:12 2

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Agnieszka Antczak

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2013-12-06

Data udostępnienia: 2013-12-06 07:52:00

Ostatnia aktualizacja: 2017-10-24 11:59:46

Liczba wyświetleń: 2788

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Rejestr instytucji kultury [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-10-24 11:59:46
2 Rejestr instytucji kultury [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-10-24 11:54:18
3 Rejestr instytucji kultury [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-12-06 07:53:48

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750065

Nawigacja pomocnicza