Przejdź do treści
Menu

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 383 41 55, faks 0 52 383 41 43.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barcin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres I - Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Piechcinie oraz remont tarasu i schodów, Zakres II - Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Mamliczu, Zakres III - Wymiana instalacji CO w budynku ZSP w Piechcinie, wymiana instalacji CO w budynku szkolnym i ulepszenie wentylacji w budynku sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Barcinie, Zakres IV - Remont dachów na dwóch budynkach mieszkalnych w Gminie Barcin, Zakres V - Zmiana sposobu użytkowania lokalu z przebudową na mieszkanie chronione, Zakres VI - Budowa budynku straży pożarnej w Barcinie, Zakres VII - Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Julianowie, Zakres VIII - Utwardzenie nawierzchni ul. Wierzbowej i Topolowej w Barcinie, Zakres IX - Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Barcin, Zakres X - Odwodnienie ul. Prusa w kierunku ul. Reymonta w Barcinie; Sieci wodociągowej wraz z przykanalikami w miejscowości Kania, Zakres XI - Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień,Zakres XII - Budowa boiska sportowego w sołectwie Złotowo..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. jednej usługi dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę:
- zakres I, II, IV i V - budynku o kubaturze min. 1000 m3, - zakres III - instalacji CO w obiektach użyteczności publicznej,
- zakres VI - budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 1000 m3,
- zakres VII - budynku użyteczności publicznej,
- zakres VIII - ciągu pieszo jezdni o dł. min. 300 mb
- zakres IX - placu zabaw obejmującego min. urządzenia wskazane w przedmiocie zamówienia,
- zakres X sieci wodociągowej wraz z przykanalikami o długości min. 500 m,
- zakres XI budynku gospodarczego o min. wymiarach 7,0m x 6,0m, dach dwuspadowy,
- zakres XII boiska sportowego o min. wymiarach 30,0m x 60,0m. wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie).
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami (minimum po dwóch z każdej specjalności - projektant i sprawdzający), które będą realizować zamówienie, posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności:
- architektonicznej bez ograniczeń - zakres I, V, VI, VII, IX
- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - zakres I, II, IV, V, VI, VII, XI, XII
- sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - zakres III, V, VI, VII, VIII, X
- sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - zakres V, VI, VII, VIII
- drogowej bez ograniczeń - zakres VI, VIII
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1) w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie.
2) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii itp. jeżeli Wykonawca udowodni, że dochował należytej staranności zmianie może ulec termin zakończenia,
3) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia,
4) w przypadkach zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barcin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 383 41 00 , fax. 52 383 41 43 pok. nr 36.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 47 (sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiającego.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Data zamieszczenia w BZP: 08.05.2013r.

 

 

 

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 SIWZ 47,03MB 2013-05-08 12:28:16 79
2 Załączniki do SIWZ 41,95kB 2013-05-08 12:28:16 54
3 Wyjaśnienia do SIWZ 741,84kB 2013-05-14 14:56:01 21
4 Modyfikacja SIWZ 251,18kB 2013-05-15 14:23:17 14
5 WYNIK POSTĘPOWANIA 471,18kB 2013-06-05 15:01:14 49

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski

Wprowadził/a: Szymon Kozłowski

Data wytworzenia: 2013-05-08

Data udostępnienia: 2013-05-08 12:32:06

Ostatnia aktualizacja: 2013-06-05 15:02:32

Liczba wyświetleń: 1959

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2013-06-05 15:02:32
2 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2013-05-15 14:25:16
3 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2013-05-14 14:56:46

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 698990

Nawigacja pomocnicza