Przejdź do treści
Menu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH regulujących działanie Straży Miejskiej w Barcinie

Ustawa o strażach gminnych. (Dz. U .Nr 123 poz.779 z 29.08.1997 r. z późn. zm.),

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.),

Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 1458 z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 112, poz. 713 z 29.07.1998 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykroczeń za które strażnicy straży gminnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego(Dz. U .Nr 208, poz. 2026 z 08.12.2003 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 r. w spawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń - TARYFIKATOR(Dz. U. Nr 208, poz. 2023 z 2003 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego - PUNKTY (Dz. U. Nr 236, poz. 1998 z 2002 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych niektórych czynności (Dz. U. Nr 220, poz. 1722 z 2009 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie MSWiA z 14.04.98 r. w sprawie form współpracy straży gminnych (miejskich) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1732 z 2009 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu sprawowania nadzoru na działalność straży gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1733 z 2009 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie MSWiA w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. Nr 161, poz. 1108 z 18.12.1998 r.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1731 z 2009 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz. U. Nr 220, poz. 1720),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1719),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz. U. Nr 196, poz. 1520),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 150, poz. 1012),

Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie utworzenia straży miejskiej.

 

WYKAZ AKTÓW POMOCNICZYCH

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń(Dz. U. Nr 46, poz. 275 z 2010 r. t.j.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie (Dz. U. Nr 133, poz. 848 z 2008 r. t.j.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 108, poz. 909, z 2005 r. t.j.),

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008, z 2005 r. t.j.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 25, poz. 150, z 2008 r. t.j.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z 2003 r. t.j.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz.1623 z 2010 r. t.j.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. t.j.),

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 145, poz. 1221, z 2005 r. t.j.),

Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 z 2001 r. późn. zm.),

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz. U. 2006, Nr 139, poz. 993),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. 1974, Nr 24, poz.142),

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007, Nr 70 poz. 473),

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 1996, Nr 10 poz. 55),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U 2010, Nr 185, poz. 1243),

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 138, poz. 809),

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 152, poz. 897),

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (Dz. U. 2004, Nr 243, poz. 2441),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2005, Nr 239, poz. 2019),

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008, Nr 213, poz. 1342),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z 2009 r. t.j.),

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2007, Nr 125, poz. 874),

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011, Nr 5 poz. 13),

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005, Nr 25, poz. 202),

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 maja 2011r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 147, poz. 881),

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1495),

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009, Nr 79, poz. 666),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568),

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2005, Nr 167, poz. 1399),

Rozporządzenie MSWiA z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej ( Dz. U. Nr 143, poz. 846 z 2011 r.),

Rozporządzenie MSWiA z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. Nr 143, poz. 845 z 2011 r.),

Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841 z 2008 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. Nr 25, poz. 117 z 1983 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 października 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz.1128 z 2010 r.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 nr 123 poz. 840).

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Waldemar Polanowski

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2013-03-20

Data udostępnienia: 2013-03-20 09:39:51

Ostatnia aktualizacja: 2013-03-20 09:41:26

Liczba wyświetleń: 2270

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH regulujących działanie Straży Miejskiej w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-03-20 09:41:26

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza