Przejdź do treści
Menu

Podatek leśny


Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) ogłoszona została średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2012 niezbędna do wymiaru podatku na rok 2013. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2012 r. (MP z 2012 r., poz. 788) ogłasza średnią cenę drewna w wysokości 186,42 zł za 1m3.


Stawki podatku leśnego na 2013 rok:

• od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, czyli na rok 2013 stawka kształtuje się następująco:
186,42 zł/1m3 x 0,220 = 41,0124 zł/1ha powierzchni lasu

• dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej.


Zwalnia się od podatku leśnego:

• lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
• lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
• użytki ekologiczne,
• uczelnie,
• szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych;
• placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
• prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej,
• jednostki badawczo-rozwojowe,
• przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484) w zakresie przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie przez nich badań i prac rozwojowych.


Załączniki do Uchwały podatkowej:

Załącznik Nr 9 - Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)
Załącznik Nr 10 - Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
Załącznik Nr 11 - Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1A)
Załącznik Nr 12 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1B)
Załącznik Nr 13 - Dane współwłaściciela (ZN-W)


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2012-12-19

Data udostępnienia: 2012-12-19 09:01:32

Ostatnia aktualizacja: 2012-12-19 10:11:10

Liczba wyświetleń: 2290

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek leśny [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-12-19 10:11:10
2 Podatek leśny [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-12-19 10:07:43
3 Podatek leśny [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-12-19 09:03:12

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741148

Nawigacja pomocnicza