Przejdź do treści
Menu

Podatek od nieruchomości


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) stawki podatku od nieruchomości ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2012 roku (M.P. z dnia 20 lipca 2012 r., poz. 508) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. wyniósł 104 % (wzrost cen o 4,0%). Górne granice stawek kwotowych podatków ogłasza Minister właściwy ds. finansów publicznych w drodze obwieszczenia (MP z 14 sierpnia 2012 r., poz. 587).

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2013 zostały zrewaloryzowane w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 115/2012 z dnia 4 września 2012 r., tj. o 4%, a podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 8%. Na niezmienionym poziomie pozostawiono stawki od budowli, przyjmując 2 % ich wartości za wyjątkiem budowli służących wykorzystywaniu na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), dla których przyjęto stawkę 1%.

 

Załączniki do Uchwały podatkowej:

Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchomościach (ZN-1A)
Załącznik Nr 4 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1B)

Załącznik Nr 13 - Dane współwłaściciela (ZN-W)


Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2012-12-14

Data udostępnienia: 2012-12-14 15:09:21

Ostatnia aktualizacja: 2012-12-19 08:19:20

Liczba wyświetleń: 2945

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-12-19 08:19:20
2 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-12-14 15:17:50
3 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-12-14 15:16:27

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza