Przejdź do treści
Menu

Modernizacja mostu przez rzekę Noteć (tzw. most garbaty) oraz ulepszenie nawierzchni ulicy Mostowej (nr 130710C) w Barcinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 383 41 55, faks 0 52 383 41 43.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barcin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja mostu przez rzekę Noteć (tzw. most garbaty) oraz ulepszenie nawierzchni ulicy Mostowej (nr 130710C) w Barcinie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia:
ul. Mostowa- droga budowę ciągu pieszo- jezdnego z kostki betonowej grubości 8 cm
Mała architektura: Ławki- 3 szt.; Kosze na śmieci-2 szt.
Zieleń: Drzewa liściaste- szt. 2, Krzewy liściaste, Powierzchnia trawników dywanowych do założenia 40,50m2.
Obiekt mostowy-kładka dla pieszych tzw. „most garbaty".
W zakresie modernizacji mostu należy wykonać m.in.: wymianę pomostu drewnianego z zastosowaniem drewna egzotycznego BONGOSSI, wymianę schodów lewobrzeżnych, stopni schodów prawobrzeżnych, obetonowanie cokołów podpór, odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego na elementach stalowych, wykonanie balustrad
Oświetlenie mostu
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.13-7, 45.20.00.00-9, 45.23.32.20-7
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jeśli wykaże, że dysponuje osobami które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - mostowej bez ograniczeń, - sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - drogowej.
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1)w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie,
2)w przypadku opóźnień w przekazaniu frontu robót Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o ilość dni odpowiadającej ilości dni opóźnienia.
3)zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 14 i 15 umowy;
- jeżeli, pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady lub usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia, i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Ze względu na przyjętą formę ryczałtu jako zapłatę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy skutki finansowe dokonanych zmian obciążą Wykonawcę,
- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych, i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji.
4)opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkód spowodowanych przez przyczyny dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy;
5)opóźnień niezależnych od Wykonawcy - udokumentowanych;
6)siły wyższej,
7)w przypadkach zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barcin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 383 41 00 , fax. 52 383 41 43 pok. nr 36.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 47 (sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiającego.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Data zamieszczenia w BZP: 16.07.2012r.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 SIWZ 182,98kB 2012-07-16 08:25:10 27
2 Zał. nr 2 do SIWZ 1,75MB 2012-07-16 08:25:11 59
3 Zał. nr 3 do SIWZ 39,88MB 2012-07-16 08:25:26 74
4 Zał. nr 4 do SIWZ 455,11kB 2012-07-16 08:25:26 56
5 Załączniki do SIWZ 124kB 2012-07-16 08:25:26 44
6 Modyfikacja SIWZ 281,18kB 2012-07-19 11:38:56 6
7 Modyfikacja II SIWZ 1,31MB 2012-07-23 10:31:44 5
8 Unieważnienie 231,18kB 2012-07-31 14:02:13 37

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski

Wprowadził/a: Szymon Kozłowski

Data wytworzenia: 2012-07-16

Data udostępnienia: 2012-07-16 08:29:00

Ostatnia aktualizacja: 2012-07-31 14:05:20

Liczba wyświetleń: 2475

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Modernizacja mostu przez rzekę Noteć (tzw. most garbaty) oraz ulepszenie nawierzchni ulicy Mostowej (nr 130710C) w Barcinie [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2012-07-31 14:05:20
2 Modernizacja mostu przez rzekę Noteć (tzw. most garbaty) oraz ulepszenie nawierzchni ulicy Mostowej (nr 130710C) w Barcinie [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2012-07-23 10:32:43
3 Modernizacja mostu przez rzekę Noteć (tzw. most garbaty) oraz ulepszenie nawierzchni ulicy Mostowej (nr 130710C) w Barcinie [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2012-07-19 11:39:42

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza