Przejdź do treści
Menu

Dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen w roku szkolnym 2011/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 383 41 55, faks 0 52 383 41 43.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barcin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów z te-renu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen w roku szkolnym 2011/2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres I - dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci do „zerówki" na terenie miasta i gminy Barcin w roku szkolnym 2011/2012.
Zakres II - dowóz i odwóz uczniów na basen
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 01.09.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowych (t.j. Dz. U z 2007 Nr 125, poz. 874 ze zm.) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi być spełniony przez każdego z nich osobno).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowa-niu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1)Zamawiający zastrzega możliwość zmian godzin dowozów i odwozów,
2)w przypadkach zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barcin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 383 41 00 , fax. 52 383 41 43 pok. nr 36.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2011 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 47 (sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiającego.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie-podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Data zamieszczenia w BZP: 06.07.2011r.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen w roku szkolnym 2011/2012.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres I - dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci do „zerów-ki" na terenie miasta i gminy Barcin w roku szkolnym 2011/2012.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9
3) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01.09.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen w roku szkolnym 2011/2012.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres II - dowóz i odwóz uczniów na basen
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01.09.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 SIWZ 9,22MB 2011-07-06 11:01:26 5
2 Załączniki do SIWZ 128kB 2011-07-06 11:01:27 0
3 Modyfikacja SIWZ 261,18kB 2011-07-07 10:48:10 1
4 Wyjaśnienia SIWZ 321,18kB 2011-07-12 12:02:23 1
5 WYNIK POSTĘPOWANIA 331,18kB 2011-07-18 11:19:54 8
6 WYNIK POSTĘPOWANIA PO PONOWYM WYBORZE ZAKRES II 251,18kB 2011-07-20 09:29:31 9

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski

Wprowadził/a: Szymon Kozłowski

Data wytworzenia: 2011-07-06

Data udostępnienia: 2011-07-06 11:05:12

Ostatnia aktualizacja: 2011-07-20 09:32:09

Liczba wyświetleń: 1726

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen w roku szkolnym 2011/2012 [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2011-07-20 09:32:09
2 Dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen w roku szkolnym 2011/2012 [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2011-07-18 11:21:04
3 Dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen w roku szkolnym 2011/2012 [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2011-07-12 12:04:02
4 Dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen w roku szkolnym 2011/2012 [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2011-07-07 10:49:55

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741112

Nawigacja pomocnicza