Przejdź do treści
Menu

Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Publicznych Szkół nr 1, ul. 11 Listopada 5, 88-192 Piechcin, woj. kujawsko-pomorskie, tel./fax 52 383 72 29,
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barcin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła" przy Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Prace przy wykonywaniu Placu zabaw będą obejmować:
1)zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej pod nawierzchnię elastyczną, wykorytowanie
2)wykonanie podbudowy pod sztuczne nawierzchnie placu:
3)wykonanie ogrodzenia z formowanego żywopłotu,
4)wykonanie w ramach ogrodzenia furtki dwuskrzydłowej,
5)ułożenie nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomarańczowym
6)ułożenie nawierzchni syntetycznej np. tartan w kolorze niebieskim,
7)montaż na styku nawierzchni sztucznych z nawierzchnią trawiastą, krawężników bezpiecznych
8)wykonanie nawierzchni trawiastej metodą siewu
9)wykonanie fundamentów pod konstrukcję nośną terenowych urządzeń zabawowych
10)montaż terenowych zastawów zabawowych z materiałów
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.53.52.20-5, 37.53.52.50-4, 45.22.38.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa na-kładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami które będą realizo-wać zamówienie posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-wienia ww. warunek może być spełniony łącznie).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wy-magane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzają-cy, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 mie-sięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podsta-wie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1)w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie,
2)w przypadku opóźnień w przekazaniu frontu robót Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o ilość dni odpowiadającej ilości dni opóźnienia.
3)zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 14 i 15 umowy;
- jeżeli, pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady lub usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia, i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Ze względu na przyjętą formę ryczałtu jako zapłatę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy skutki finansowe dokonanych zmian obcią-żą Wykonawcę,
- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych, i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji.
4)opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkód spowodowanych przez przyczyny dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy;
5)opóźnień niezależnych od Wykonawcy - udokumentowanych;
6)siły wyższej,
7)w przypadkach zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barcin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Publicznych Szkół nr 1, ul. 11 Listopada 5, 88-192 Piechcin tel./fax 52 383 72 29 sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2011 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie-przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Data zamieszczenia w BZP: 05.07.2011r.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 SIWZ 8,76MB 2011-07-05 10:53:03 1
2 Załącznik nr 2 11,2MB 2010-10-06 10:56:13 4
3 Załącznik nr 3 9,34MB 2010-10-06 10:59:57 1
4 Załącznik nr 4 762,5kB 2010-10-06 10:56:33 3
5 Załączniki do SIWZ 130,5kB 2011-07-05 10:54:50 2
6 WYNIK POSTĘPOWANIA 241,18kB 2011-07-28 10:40:35 11

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski

Wprowadził/a: Szymon Kozłowski

Data wytworzenia: 2011-07-05

Data udostępnienia: 2011-07-05 11:09:03

Ostatnia aktualizacja: 2011-07-28 10:41:33

Liczba wyświetleń: 1918

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2011-07-28 10:41:33

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741111

Nawigacja pomocnicza