Przejdź do treści
Menu

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Barcinie – Stadion z zapleczem i urządzeniami terenowymi oraz miejsce na imprezy masowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 383 41 55, faks 0 52 383 41 43.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barcin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Barcinie - Stadion z zapleczem i urządzeniami terenowymi oraz miejsce na imprezy masowe
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Określenie przedmiotu zamówienia.
Wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy wraz z dokumentacją kosztorysową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót na budowę stadionu sportowego wraz z budynkiem zaplecza, infrastrukturą towarzyszącą i miejscem na imprezy masowe na działkach nr 81/80 i 81/40 przy ulicach Wojciechowskiego - Dr Krzysia - Pakoska w Barcinie. Drugim elementem inwestycji jest ukształtowanie na istniejącej skarpie miejsca na imprezy masowe z wydzieleniem podstawy pod rozbieralną scenę a także ukształtowanie skarp w sposób zapewniający dobrą widoczność dla publiczności na około 5000 miejsc stojących.
2. Zakres zamówienia.
- Prace przedprojektowe: mapa do celów projektowych, dokumentacja geotechniczna, wykonanie architektonicznej koncepcji programowo - przestrzennej w dwóch wariantach wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, wystąpienie o zapew-nienie dostawy mediów i wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci uzbrojenia.
- Prace projektowe: wielobranżowy projekt budowlany, projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Uzyskanie pozwolenia na budowę.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa na-kładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. jednej usługi dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę, przebudowę lub rozbudowę stadionu obejmującego swym zakresem- bieżnię okólną lekkoatletyczną o długości 400m min. 4 torową wykonaną z nawierzchni poliuretanowej z podbudową i odwodnieniem, -pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej z podbudową, odwodnieniem i oświetleniem - trybuny na min. 800 miejsc siedzących-budynek zaplecza sportowego (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie).
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jeśli wykaże, że dysponuje osobami (minimum po dwóch z każdej specjalności - projektant i sprawdzający), które będą realizować zamówienie, posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności: architektonicznej bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerge-tycznych bez ograniczeń, drogowej bez ograniczeń (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzają-cy, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podsta-wie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1)w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wy-konawcy wynagrodzenie.
2)w przypadku opóźnienia w uzyskaniu wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii itp. jeżeli Wykonawca udowodni, że dochował należytej staranności zmianie może ulec termin zakończenia,
3) w przypadkach zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barcin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Barcin, ul. Artyle-rzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 383 41 00 , fax. 52 383 41 43 pok. nr 36.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2011 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 47 (sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiającego.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie-przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środ-ków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Data zamieszczenia w BZP: 11.05.2011r.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 SIWZ 13,84MB 2011-05-11 11:12:29 45
2 Załączniki do SIWZ 139,5kB 2011-05-11 11:12:33 20
3 Wyjaśnienia 431,18kB 2011-05-19 09:43:36 10
4 WYNIK POSTĘPOWANIA 451,18kB 2011-06-07 13:14:25 59

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski

Wprowadził/a: Szymon Kozłowski

Data wytworzenia: 2011-05-11

Data udostępnienia: 2011-05-11 11:18:30

Ostatnia aktualizacja: 2011-06-07 13:17:22

Liczba wyświetleń: 2587

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Barcinie – Stadion z zapleczem i urządzeniami terenowymi oraz miejsce na imprezy masowe [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2011-06-07 13:17:22
2 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Barcinie – Stadion z zapleczem i urządzeniami terenowymi oraz miejsce na imprezy masowe [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2011-05-19 09:45:34

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741113

Nawigacja pomocnicza