Przejdź do treści
Menu

Przekształcenie systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 383 41 55, faks 0 52 383 41 43.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barcin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przekształcenie systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przekształceniem systemu ogrzewania i termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Mamlicz, gmina Barcin, działka nr 268, 278/3.
Zakres prac.
1. Demontaż istniejącej instalacji gazowej itp.
2. Wykonanie kotłowni gazowej na LPG.
3. Wykonanie instalacji wentylacji i odprowadzania spalin oraz instalacji elektr.
4. Wykonanie wewnętrznej instalacji CO
5. Wykonanie izolacji termicznej rurociągów instalacji c.o.
6. Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej.
7. Tynkowanie i malowanie ścian i sufitów.
8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
9. Obróbka poprzez tynkowanie i malowanie ościeży okiennych i drzwiowych.
10. Docieplenie metodą lekką mokrą ścian nadziemia w technologii np. Sto.
11. Wykończenie ścian nadziemia tynkiem mineralnym.
12. Naprawa i malowanie ścian tarasów i schodów terenowych.
13. Wymiana parapetów zewnętrznych oraz rynien i rur spustowych.
14. Przełożenie instalacji odgromowej.
15. Ocieplenie stropodachów styropapą grubości 10 cm i grubości 5
16. Pokrycie dachów dwoma warstwami papy bitumicznej.
17. Ocieplenie kominów styropianem gr. 6 cm. z
18. Ocieplenie daszków wspornikowych nad wejściami do budynku
19. Montaż nawiewników higrosterowalnych we wszystkich nowych oknach
20. Malowanie elewacji budynku
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2, 45300000-0, 45233140-2, 45342000-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jeśli wykaże, że dysponuje 1 osobami, które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1) w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie,
2) w przypadku opóźnień w przekazaniu frontu robót Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o ilość dni odpowiadającej ilości dni opóźnienia.
3) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 14 i 15 umowy;
- jeżeli, pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady lub usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usu-nięcia, i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Ze względu na przyjętą formę ryczałtu jako zapłatę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy skutki finansowe dokonanych zmian obciążą Wykonawcę,
- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych, i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji.
4) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkód spowodowanych przez przyczyny dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy;
5) opóźnień niezależnych od Wykonawcy - udokumentowanych;
6) siły wyższej,
7) w przypadkach zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barcin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 383 41 00 , fax. 52 383 41 43 pok. nr 36.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2011 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 47 (sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiającego.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Data zamieszczenia w BZP: 28.02.2011r.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 SIWZ 11,03MB 2011-02-28 13:38:33 3
2 Załącznik nr 2 12,91MB 2011-02-28 12:32:53 3
3 Załącznik nr 3 14,45MB 2011-02-28 12:18:12 3
4 Załącznik nr 3 15,92MB 2011-02-28 12:22:52 2
5 Załącznik nr 4 19,39MB 2011-02-28 12:29:23 1
6 Załączniki do SIWZ 179kB 2011-02-28 13:38:37 2
7 WYNIK POSTĘPOWANIA 431,18kB 2011-04-05 14:03:42 11

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski

Wprowadził/a: Szymon Kozłowski

Data wytworzenia: 2011-02-28

Data udostępnienia: 2011-02-28 13:57:36

Ostatnia aktualizacja: 2011-04-05 14:05:21

Liczba wyświetleń: 2920

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Przekształcenie systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2011-04-05 14:05:21
2 Przekształcenie systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2011-03-09 09:12:00
3 Przekształcenie systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2011-03-09 09:10:42
4 Przekształcenie systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku [modyfikacja] Szymon Kozłowski 2011-02-28 14:06:45

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741112

Nawigacja pomocnicza