Przejdź do treści
Menu

Opłata od posiadania psów


Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze zm.), zgodnie z którym rada gminy została upoważniona do wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości, terminów płatności oraz zasad jej poboru.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2010 roku (MP z 2010r., Nr 51, poz. 688) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r. wyniósł 2,6 %. Stawki podatków i opłat lokalnych corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Maksymalna wysokość stawki opłaty od posiadania psów została zapisana w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej „Monitor Polski" z dnia 6 sierpnia 2010 r. (M.P. z 2010r. Nr 55, poz. 755) i wynosi 110,66 zł od jednego psa.

Proponowana w projekcie uchwały wysokość stawki opłaty od posiadania psa wynosi 36 zł i jest wyższa o 1 zł w stosunku do stawki opłaty obowiązującej w roku bieżącym.


Uchwała podatkowa:

Aby przejść do Uchwały nr LII/432/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 października 2010 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów, należy wybrać odnośnik poniżej, z powiązanych artykułów.


Formularze do pobrania:

Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Barcinie w Biurze Obsługi Klienta (parter biuro Nr 1-2) lub do pobrania poniżej:
Druk Nr 1 - Oświadczenie dotyczące powstania lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów
Druk Nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi zapłaty opłaty od posiadania psów

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2011-01-05

Data udostępnienia: 2011-01-05 12:45:04

Ostatnia aktualizacja: 2011-01-05 13:20:21

Liczba wyświetleń: 2902

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Opłata od posiadania psów [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-01-05 13:20:21
2 Opłata od posiadania psów [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-01-05 13:19:34

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza