Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Archiwum » NSP 2011
Menu

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych


 

Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Barcinie
z dnia 6 grudnia 2010 r.


OGŁASZA SIĘ NABÓR NA KANDYDATÓW
NA RACHMISTRZA SPISOWEGO
PRZY NARODOWYM SPISIE
POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ w 2011 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. d i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 4126) oraz w związku z § 6 pkt 15, § 32 i § 33 "Instrukcji organizacyjnej w sprawie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011" ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Barcin.


Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

1. mieć ukończone 18 lat,

2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie, wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza był studentem lub osobą z wyższym wykształceniem,

3. dyspozycyjny, przy pracy na ponad 3 miesiące nie zalecane jest, aby kandydat na rachmistrza był osobą zatrudnioną na cały etat,

4. zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Barcin (dokonywanie spisu z wyłączeniem obwodu w którym się zamieszkuje),

5. być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy,

6. posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady,

7. być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,

8. charakteryzować się obowiązkowością, rzetelnością, starannością oraz umiejętnością organizacji pracy własnej,

9. posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera, znajomość funkcjonowania systemu GPS oraz posiadać umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych.


Ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej i związaną z tym potencjalną możliwość brania pod uwagę kandydatur osób nie będących obywatelami polskimi, osoby takie muszą wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego. Wszystkie materiały spisowe, zarówno formularze, instrukcje i wytyczne, jak materiały pomocnicze i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim, podobnie jak szkolenia będą prowadzone wyłącznie po polsku. Brak biegłej znajomości języka polskiego będzie czynnikiem dyskwalifikującym dla możliwości pracy w charakterze rachmistrza.


Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

1. podanie ze zgłoszeniem swojej kandydatury na rachmistrza spisowego, w tym:
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania,
• telefon i adres e-mail,
• datę urodzenia,
• miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy,
• w przypadku studentów - nazwę szkoły,
• w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty,
• w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,

2. kserokopie (potwierdzone za zgodność oryginałem) dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej,

3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),

4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie konkursowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,

5. oświadczenie o posiadanych podstawowych umiejętnościach obsługi komputera, znajomości funkcjonowania systemu GPS oraz praktycznego wykorzystania map cyfrowych.
Załączniki oświadczeń dostępne na stronie www.bip.barcin.pl w zakładce - NSP 2011.


Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej. Tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże się dostateczną wiedzą, zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego.
Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia podpisanej z Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego - Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy i zawartej przed rozpoczęciem przez rachmistrzów obchodu przedspisowego.
Nadmienia się, iż osoba ta będzie wykonywała prace spisowe w okresie 1-16 marca 2011 r. (obchód przedspisowy), 8 kwietnia - 30 czerwca 2011 r. (spis CAPI), 15-16 kwietnia 2011 r. spis osób bezdomnych oraz będzie uczestniczył w odprawie przedspisowej.

Na trzydniowym szkoleniu (brak danych na temat terminu i godz. szkolenia) planowanym w miesiącu styczeń bądź luty 2011 r. kandydaci poznają metodologię i zasady organizacji spisu. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Kandydat na rachmistrza zobowiązany jest dotrzeć na w/w szkolenie na własny koszt.
Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand-held.
Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
Podczas wykonywania obowiązków spisowych Rachmistrzowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla gminy Barcin ustalono liczbę 7 rachmistrzów oraz 3 rezerwowych.


Oferty należy składać
w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Barcinie) w terminie od 6 do 15 grudnia 2010 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Barcinie ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin (Biuro Obsługi Klienta, parter pok. 1-2,) w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego NSP 2011".
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej wskazanym terminie lub będą
niekompletne nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się nie później niż do 17 grudnia 2010 r., terminy będą ustalane indywidualnie o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem tel. 52 383 41 65 lub 52 383 41 50 oraz na stronie www.stat.gov.pl

 

                                                              Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
                                                           /-/ Waldemar Dolata

 


Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Oświadczenie o niekaralności 30,9kB 2010-12-07 08:03:58 1
2 Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych 32,02kB 2010-12-07 08:04:00 0
3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 29,31kB 2010-12-07 08:04:02 0
4 Oświadczenie o posiadaniu podstawowych umiejętności, o których mowa w pkt 9 warunków jakie powinien spełniać kandydat na rachmistrza 178,08kB 2010-12-07 08:03:55 0

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data udostępnienia: 2010-12-07 08:12:08

Ostatnia aktualizacja: 2010-12-17 09:08:55

Liczba wyświetleń: 3681

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-12-17 09:08:55
2 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-12-07 08:41:35
3 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-12-07 08:41:07
4 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-12-07 08:40:17
5 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-12-07 08:39:08
6 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-12-07 08:31:36
7 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-12-07 08:30:53
8 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-12-07 08:27:16

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 752833

Nawigacja pomocnicza